دین من انسانیت من است!
 
سیری در مکتب انسان‌گرایی یا اومانیسم...
 
نویسندگان: فاروق رنجبر و یاسر قزل از انجمن آنتی‌شبهات
 
دانلود
 
«انجمن آنتی‌شبهات»
 
✾ @anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر