🎥 آیا خدا وجود دارد؟
اثبات وجود خداوند با برهانی استخراج شده از قرآن کریم
تهیه: حمزه تزورتزیس
ترجمه و پخش: انجمن آنتی‌شبهات
«انجمن آنتی‌شبهات»

نظرات


ارسال نظر