تعادل فاتحه...
 
📝 نکاتی دربارهٔ قرآن در مورد سورهٔ فاتحە کە قطعاً حیرت انگیزند؛ برای من کاملا حیرت انگیز می‌باشد.
سە جملهٔ اول، دربارهٔ فاتحە یا دربارهٔ اللە:
 
🌹 الحمدللە رب العالمین
 
🌹 الرحمن الرحیم
 
🌹 مٰلك یوم الدین
 
🖊 سە جملهٔ اول دربارە کیست؟ اللە.
 
🌹 اهدنا الصراط المستقیم
 
🌹 صراط الذین انعمت علیهم
 
🌹 غیر المغضوب علیهم و لاالضالین
 
🖊 سە جملهٔ آخر، دربارهٔ ماست.
 
🌹 ایاک نعبد و ایاک نستعین
 
🖊 آیهٔ میانی دربارهٔ این است که چە چیزی می‌خواهیم بە اللە بدهیم و چە چیزی از الله می‌خواهیم.
 
✅ آنچە می‌خواهیم بە اللە بدهیم، بندگی ما و آنچە از او می‌خواهیم، کمک است؛ بە عبارت دیگر، قسمت اول سورهٔ فاتحە، دربارهٔ اللە، قسمت میانی، دربارهٔ ما و خدا و قسمت آخر، دربارهٔ ماست.
 
همە چیز بە شکل زیبایی متعادل شدە است:
 
▫️ خدا؛
 
▫️ هر دوی ما (ما و خدا)؛
 
▫️ ما.
 
♦️ این رابطهٔ ما با خداست کە بە بهترین شکل برقرار شدە است (متعادل شدە است).
 
⚫️ سە جملهٔ اول:
 
1⃣ ستایش مخصوص خداوندی است کە پروردگار جهانیان است؛
 
2⃣ (خداوندی کە) بخشندە و بخشایشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفتە)؛
 
3⃣ (خداوندی کە) مالک روز جزاست.
 
❓ می‌دانید نتیجهٔ این سە جملە چیست کە برای شما توضیح می‌دهم؟
 
🖊 حمد و ستایش؛ این کە او رب است؛
 
🖊 او بسیار محافظ و مهربان است؛
 
🖊 فوراً مجازات نمی‌کند؛
 
🖊 ضرورت فراموش نکردن روز جزا.
 
✅ نتیجهٔ همهٔ اینها: من می‌خواهم بندهٔ تو باشم؛ من حاضرم تسلیم تو باشم.
 
خوب! نتیجهٔ قسمت اول، معادل عربی‌اش چیست؟
 
در عربی چگونە گفتە می‌شود؟ ایاک نعبد؛ پس نتیجهٔ قسمت اول، [ایاک نعبد] هست. قسمت بعد چیست؟ و [ایاک نستعین] تنها از تو یاری می‌جوییم.
 
متوجە هستید کە بقیهٔ سورهٔ فاتحە، اساساً دربارهٔ درخواست کمک ماست: مارا هدایت کن؛ راە خوب را بە ما نشان بدە؛ نە راە بد را.
 
⁉️ آیا همهٔ این‌ها کمک خواستن نیست؟ بە عبارت دیگر، ایاک نعبد، نتیجهٔ قسمت اول است و ایاک نستعین، مقدمهٔ قسمت دوم. 
 
🌹 بە زیبایی تعادل برقرار شدە است.
 
خطیب: نعمان علی‌خان
 
ترجمه: انجمن آنتی‌شبهات
 
«انجمن آنتی‌شبهات»
 
@anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر