ارتباط فاتحه و ناس ...

 

چە‌کسی آخرین سورهٔ قرآن را می‌شناسد؟

 

بگو پناە می‌برم بە پروردگار مردم؛ بنابراین تو از خداوند درخواست می‌کنی کە از تو حمایت کند و او رب‌ الناس، پروردگار مردم است.

 

در سورهٔ فاتحە (حمد)، او را رب‌ العالمین، پروردگار جهانیان؛ و در سورهٔ ناس او را رب الناس، پروردگار مردم می‌خوانی؛

 

و در فاتحە می‌گویی: مالک یوم الدین، مالک و فرمانروای روز سزا و جزا؛

و در ناس می‌گویی: مَلِکِ الناس، مالک و فرمانروای مردم.

 

در فاتحە می‌گویی: ایّاک نَعبُد، تنها تو را می‌پرستیم و هنگامی کە او را می‌پرستی می‌گویی: لا ‌الە ‌الا‌ اللە، هیچ الە و معبود [برحقی] جز اللە نیست؛

و در ناس می‌گویی: الە الناس، معبود مردم. تو معبود [بر حق] مردم هستی و ما برای این تو را می‌پرستیم.

 

در فاتحە می‌گوییم: ما آمادهٔ عبادت تو هستیم؛ سپس می‌گوییم از تو می‌خواهیم کە ما را به راە مستقیم هدایت نمایی و از تو می‌خواهیم کە ما را از دو روش و مسیر اشتباە دور نمایی.

 

آن دو روش و مسیر اشتباە کدامند؟

کسانی کە بر آنان، خشم گرفتە شدە و گمراهان؛

 

و در ناس می‌خوانی: من وسوسهٔ داخلی و تأثیرات داخلی اشتباە نمی‌خواهم؛

 

و فاتحە از تأثیرات داخلی می‌گوید یا خارجی؟

کسانی کە بر آنان خشم گرفتە شدە و گمراهان. از تأثیرات خارجیِ اشتباە، سخن می‌گوید؛ اما در داخل انسان نیز تأثیر وجود دارد.

وسوسە‌گری کە در دل مردم بە وسوسە می‌پردازد.

و آن‌ها نیز دو نوع هستند: از جن‌ها و انسان‌ها.

 

قرآن با مدح شروع می‌شود و بە همین شیوە نیز پایان می‌یابد.

 

در فاتحە، اللە (سُبحانَەُ و تعالیٰ) ما را امر نمی‌کند کە چیزی را بگوییم. تنها تو را می‌پرستیم.

 

نگفتە است: بگو تنها تو را می‌پرستیم.

نە؛ بلکە ما خودمان می‌گوییم و الان [در سورهٔ ناس] تو اطلاع داری کە باید بگویی.

 

بر عکس فاتحە، در سورهٔ ناس می‌گویی: بگو پناە می‌برم بە پروردگار مردم. 

 

فاتحە همە‌اش ایجابی و مثبت است و ستایش، [شایستە] و از آنِ اللە است؛ یک چیز ایجابی و مثبت شروع شد و تو فقط نیاز بە ایجابی و مثبت بودن نداری؛ بلکە بە مبارزە با منفی هم احتیاج داری. نیاز داری کە در رابطەای ایجابی و مثبت با اللە (سبحانە و تعالی) باشی

اما در وقت مشکلات، نیاز بە بازگشت بە اللە داری برای حمایت و پشتیبانی کردنت از منفی.

 

بگو پناە می‌برم بە پروردگار مردم. پناهگاهی است برای مردم بە سوی اللە.

 

سبحان اللە ابتدا و انتهای قرآن با هم پیوند دارد. 🌹

 

خطیب: نعمان علی‌خان

https://youtu.be/Oxg9eZZkZ7k

 

ترجمه: انجمن آنتی‌شبهات

 

«انجمن آنتی‌شبهات»

 

@anti_shobahat‌


نظرات


ارسال نظر