توشه‌ام قلیل
جان لبالبِ نیاز
دل مملو از گناه
 گم شده‌ام اندر زمان
دیدگانی نم، قامتی خم
دل بسته‌ی لطایف احسانت
ای مهربانترین منعمان
مرهمی نِه بر آزردگی‌ها
 بر دل خستگی‌ها
بزدای سایه‌ی غم، ماتم
 بنمای ره جنّات و نِعَم
 ای معبود و پروردگارم
 
#المیرا حسینی
_
 
《لذت داشتن عقاید و باورهای تحقیقی را با ما تجربه کنید.》
«انجمن آنتی شبهات»
☆@anti_shobahaat

نظرات


ارسال نظر